کلیدواژه‌ها = ترکیبات رزینی
اهمیت بتا اسید های گیاه رازک در خوراک

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 229-229

10.22075/jvlr.2018.3654

حسین نقدی مقدم