کلیدواژه‌ها = جوجه های گوشتی-روش سرمی-واکسن نیوکاسل
بررسی مقایسه ای دو روش سرمی HI و ELISA در ارزیابی تیتر آنتی بادی جوجه های گوشتی در برابر واکسن های نیوکاسل

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 225-225

زهرا طبرسی