بررسی مقایسه ای دو روش سرمی HI و ELISA در ارزیابی تیتر آنتی بادی جوجه های گوشتی در برابر واکسن های نیوکاسل

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه استفاده از آزمایشات سرمی برای تشخیص بیماری های ویروسی و نیز ارزیابی میزان آنتی بادی و پاسخ سیستم ایمنی بدن به واکسن های مورد استفاده، با استقبال خوبی مواجه شده است. برای این منظور روش های HI  و Elisa مورد استفاده قرار می گیرند. برای مقایسه کفایت دو روش  در ارزیابی  پاسخ آنتی بادی نسبت به واکسن ها ی مصرفی ارزیابی سطح ایمنی گله های مرغ گوشتی استان مازندران با دو روش سرولوژی HI  و ELISA (کیت بیوچک) مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظورتعداد 30 واحد مرغداری گوشتی از مرغداری های استان مازندران انتخاب شده و بر اساس برنامه واکسیناسیون مورد استفاده در گروه های مجزا دسته بندی شدند  و در پایان دوره،  جهت تعیین تیترآنتی بادی نیوکاسل به روش HI و  ELISA، از هر گله 10 نمونه خون تهیه شد. در نهایت تیتر های آنتی بادی بدست آمده از روش های سرمی متفاوت و گله های با واکسیناسیون مختلف در جداولی جداگانه تنظیم شده و با استفاده از نرم افزار SPSS  و روش چند دامنه ای دانکن مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج نشان داده است که تغییرات میانگین تیتر آنتی بادی با روش HI در تیمارهای مختلف با تیتر آنتی بادی بدست آمده به روش الایزا در 80 درصد موارد همخوانی داشته است. اما مقایسه آماری مقادیر CV در تیمارهای آزمایشی فقط در 30 درصد موارد همخوانی نشان داده است و در 70 درصد موارد دارای تفاوت معنی دار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -