کلیدواژه‌ها = مواجهه
ضرورت مرور نظام مند در سم شناسی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 212-212

10.22075/jvlr.2018.3593

سیده شقایق زنوززاده