کلیدواژه‌ها = نوکاردیا آستروئیدس
گزارش موردی سگ مبتلا به ورم پستان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 203-203

10.22075/jvlr.2018.3575

نگین رحیم دوست مژدهی