کلیدواژه‌ها = گوساله های شیرخوار- پروبیوتیک- محرک رشد- متابولیت های خونی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر افرودنی پروبیوتیکی و محرک رشد شکمبهای بر متابولیتهای خون گوسالههای شیرخوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-203

فاطمه عزیزی نسب