کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک-گوساله-شاخص رشد اسکلتی
تاثیر افرودنی پروبیوتیکی و محرک رشد شکمب های بر شاخص‌های رشد اسکلتی گوساله های شیرخوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 202-202

10.22075/jvlr.2018.3573

فاطمه عزیزی نسب