کلیدواژه‌ها = گله های شیری
عوامل موثر بر کاهش میزان جفت ماندگی گاو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 202-202

10.22075/jvlr.2018.3572

مهدیه نجفی