کلیدواژه‌ها = لوزالمعده
مطالعه ی آناتومی و بافت شناسی لوزالمعده در تیهو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 189-189

10.22075/jvlr.2018.3444

امیر رضا سلمانی