کلیدواژه‌ها = دستگاه تناسلی
گزارش یک مورد هایپرپلازی ناحیه ی آمپولا در یک راس الاغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 174-174

حسینی سید محمد