کلیدواژه‌ها = تریکوموناس
بیماری تریکومونیازیس در کبوتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 168-168

10.22075/jvlr.2018.3341

سید حسام الدین عمادی چاشمی