کلیدواژه‌ها = اکوسیستم میکروبی
مروری بر ویروس های شکمب های

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 166-166

10.22075/jvlr.2018.3337

امیر درهباغی