کلیدواژه‌ها = لکتین نوع C
مطالعه بیوانفورماتیک پروتئین لکتین نوع C انگل توکسوکارا کنیس

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 165-165

مهسا شه بخش