مطالعه بیوانفورماتیک پروتئین لکتین نوع C انگل توکسوکارا کنیس

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه : لکتینهای نوع C  یک خانواده از پروتئینهای Carbohydrate-binding هستند. این پروتئینها در واکنشهای ایمنی مثل سیگنالهای سلولی در ایمنی مهره داران، فعال کردن ایمنی ذاتی در مهره داران و بیمهره ها و القا هموستازیز دخالت دارند. لکتین های نوعC ترشح شده از کرم ها که اخیرا در نماتودهای انگلی شناسایی شدهاند توالی و و ساختاری مشابه با لکتین های موجود درسلولهای ایمنی پستانداران دارند. روش کار: در این مطالعه با استفاده از نرمافزارهای بیوانفورماتیک شباهت لکتین نوع C توکسوکاراکنیس  با لکتین های پستانداران و همچنین سایر نماتودها بررسی شده است. توالی باز مربوط به لکتین نوع C توکسوکارا کنیس با شماره دسترسیAF0411023 در NCBI ثبت شده است. با استفاده از نرمافزار BLAST شباهت این توالی با سایر توالیها موجود در بانک ژن بررسی شد. با استفاده از نرمافزار EXpasy توالی اسید آمینه مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتیجهگیری : پروتئین لکتین نوع C در توکسوکاراکنیس 4 نوع است. نوع1 و4 پروتئینهای دفعی-ترشحی هستند. غلظت نوع 1 در بین پروتئینهای دفعی-ترشحی بیشتر است. از سوی دیگر این پروتئین Calcium binding  است و کنترل آن در شرایط آزمایشگاه مقدور است. همچنین این پروتین در تعدیل ایمنی نقش دارد و سبب کاهش واکنشهای التهابی در میزبان میشود. لذا این پروتئین میتواند جهت مطالعات ایمنی و به ویژه کرم درمانی مورد توجه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -