کلیدواژه‌ها = شال
نتایج حاصل از آمیخته گری گوسفند نژاد شال و رومانوف

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 164-164

امیرحسین حسین زاده