کلیدواژه‌ها = نماتود های تنفسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثربخشی داروهای آلبندازول، فنبندازول، آیورمکتین علیه نماتود های تنفسی گوسفندان شهرستان داورزن

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-163

هادی صمدیه