کلیدواژه‌ها = 4- آمینوپیریدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بربرین بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در تشنجات ناشی از 4- آمینو پیریدین در رت

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-161

- انسیه سجادیان جاغرق