کلیدواژه‌ها = پوشش های خوراکی
تولید و ارزیابی فیلم زیست تخریب پذیر کاراژینان با خاصیت آنتی اکسیدانی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 159-159

10.22075/jvlr.2018.3277

- هانیه رستم زاد1*، سید مهدی موسوی2