کلیدواژه‌ها = انگل داخل سلولی
مروری بر کریپتوسپوریدیوز در بره

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 155-155