کلیدواژه‌ها = سلولهای اولیگودندروسیت
اثرات محافظ عصبی bacopa monnieri در مدل برون تنی آسیب اکسیداتیو اولیگودندروسیت ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 151-151

- مینا حسینی*،1، امیر افخمی گلی2