کلیدواژه‌ها = لوسمی گاوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع سرمی ویروس لوسمی گاوان (BLV) با استفاده از روش الایزا در استان ایلام

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 148-148

- امیر لرستانی*،1، ناهید حق نظری2، مهدی قاسمی1