کلیدواژه‌ها = گیاه
توان داروهای گیاهی در درمان تریکومونیازیس پرندگان: مطالعه مروری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 147-147

10.22075/jvlr.2018.3254

- وحید کریمی1، امیر اصغری باغخیراتی2، مهدی کمیجانی*،3