کلیدواژه‌ها = دیابت نوع 1
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش از اثرات هایپوگلایسمیک برگ انگور سیاه (Vitis vinifera) کشت شده در ایران بر دیابت نوع 1 القایی با آلوکسان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-145

- جواد بهشتیپور1، لقمان اکرادی*،2، مهدیه رئیسزاده3