کلیدواژه‌ها = گوسفند لری
غده تحت حدقه‌ای در گوسفند لری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 139-139

- محسن عباسی1، مهدیه قراباغی* ،2، عباس پیرزاده3