کلیدواژه‌ها = کنجاله گلوتن
تعداد مقالات: 1
1. ذرت و تنوع در فرآورده های جانبی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-133

- مهسا طالب* 1، فاطمه کاشفی1 ، علی مهدوی2