کلیدواژه‌ها = مادیان
گزارش یک مورد پرده بکارت مقاوم در مادیان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 131-131

10.22075/jvlr.2018.3223

- حافظ صادقی*،1، ، حمیدرضا دهقان3، علی سلیمی3، نوید جهان روشن1، حسن صیدی سامانی1، احسان ناظری1، هادی مهدوی روشن 1، فرامرز قراگوزلو2