کلیدواژه‌ها = ماهیان آکواریومی
بررسی میزان و تعداد انگل لرنه آ در ماهیان زینتی و آکواریومی شهر تهران

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 127-127

10.22075/jvlr.2018.3215

- نسیم کاردان1،*،فاطمه سادات میرمهدی2،بهار شمشادی3