کلیدواژه‌ها = اگزوتیک
بررسی فلور قارچی پوست و گوش خارجی در خرگوش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 126-126

- فرزانه تاجدالدینی1، نرگس پشمی 2،*، الناز کبیری2، فربد عابدیان2