کلیدواژه‌ها = مغزی
عروق و خونرسانی مغز در دام های اهلی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 126-126

10.22075/jvlr.2018.3212

- سعیده حیدری نژاد 1 ، نسترن ورمزیار 2 *، رضا رنجبر3