کلیدواژه‌ها = آنتی ژن
بررسی حضور همزمان آنتی ژن نئوسپورا کانینوم و آنتی بادی علیه آن در گاو های شیری حومه استان قم

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 125-125

10.22075/jvlr.2018.3210

- محمد جوکار*،1، علیرضا امانت چی2 مهسا بغدادی3 ، نادیا طایفی4