بررسی حضور همزمان آنتی ژن نئوسپورا کانینوم و آنتی بادی علیه آن در گاو های شیری حومه استان قم

نویسنده

چکیده

مقدمه : نئوسپورا کنینوم تک یاخته ای از رده اپی کمپلکسا و از عوامل مهم سقط جنین در گاو است کـه تا سال 1948 به عنوان عامل سقط جنین شناخته نشده بود اما در حال حاضر سبب خـسارات اقتـصادی وسیعی در جهان می گردد .هدف از انجام این تحقیق مقایسه و تعیین درصد الودگی به نئوسپورا کانینوم در خون  با روش های  nested PCR و ELISA   و تعیین پارازیتمی در گاو های سرم مثبت در چند گاوداری نیمه صنعتی حومه استان قم میباشد. روش کار: در این تحقیق مجموعا 83 نمونه خون شامل تعداد 51 نمونه از گاوداری های دارای سابقه سقط و 30 نمونه از گاوهای فاقد سابقه سقط اخذ و با تکنیک های  nested PCR (آلودگی به DNAنئوسپورا کانینوم) و الایزا (حضور انتی بادی علیه نئوسپورا)  مورد ازمایش قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: 41 درصد از گاوها از نظر آلودگی به DNA نئوسپورا کانینوم مثبت و واجد آنتی بادی برعلیه آن بودند، که میزان آلودگی به تفکیک ،درگاو های دارای سقط 51 درصد و درگاوهای فاقد سابقه سقط 25 درصد بود. همچنین آزمون مربع کای تفاوت معنی داری را در نتایج هر یک از تست ها در تشخیص آلودگی نشان نداد. (P>0.05) و همبستگی بالایی بین نتایج دو تست وجود داشت. حضور ژنوم انگل همزمان با آنتی بادی علیه آن در سرم ممکن است ناکارامدی پاسخ ایمنی هومورال در حذف جرم از خون را نشان دهد و تمام گاوهای آنتی بادی مثبت احتمالا دچار پارازیتمی نیز هستند و علاوه بر آن گاو هایی که آلودگی آنتی ژنی را نیز دارا بودند به احتمال بالایی در انتقال عمودی جرم نقش بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -