کلیدواژه‌ها = رینوتراکئیت عفونی گاو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر بیماری IBR بر میزان پروژسترون و اتلاف رویان گاوهای شیری آبستن30 روزه در گاوداری صنعتی زاگرس شهرکرد

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 120-120

- تقی تکتاز هفشجانی1، امیرحسین خانه آباد*2