کلیدواژه‌ها = مسمومیت آبستنی
تغییرات شاخص های متابولیک میش آبستن در خشکسالی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 119-119

10.22075/jvlr.2018.3199

- فاطمه صدر فراتی1،*،امین انوشه پور2