کلیدواژه‌ها = فرآوری
تعداد مقالات: 1
1. کود مرغی و اهمیت آن در صنعت طیور و کشاورزی و فرآوری آن

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-117

- فاطمه سادات میرمهدی1،*،نسیم کاردان2،کاوه پروندار اسداللهی3،سعید امیر حاجلو4