کلیدواژه‌ها = کولیک
گزارش 2 مورد ولولوس در ناحیه ایلئوسکال روده اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 116-116

10.22075/jvlr.2018.3192

- کیومرث کهوند*،1 ،زهرا موسوی2