کلیدواژه‌ها = : ترمیم زخم
بررسی تاثیر روغن سیاه دانه بر روند ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 113-113

- مصطفی نوربخش1، اشکان صادقی 2، محمد احمدی3*.