کلیدواژه‌ها = شرایط اورژانسی
مروری بر مراقبت های ویژه و اورژانسی در پرندگان زینتی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 111-111

10.22075/jvlr.2018.3183

- پروانه نفیسی فرد*،1 ، عبدالکریم زمانی مقدم 2 ،آرش رمضانپور شاهی 3 ، عبدالله کیانی4