کلیدواژه‌ها = مرغداری گوشتی
بررسی سرواپیدمیولوژی گونه های آیمریا در بستر25 مرغداری گوشتی شهرستان خوی

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 107-107

- سیداصغر زاهد*1، عادل فیضی2، مهدی منصوری3