کلیدواژه‌ها = مرکب
گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانی در یک قلاده سگ بومی (Case report)

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 105-105

10.22075/jvlr.2018.3171

- فرج الله ادیب هاشمی1 ، میلاد کاشانی راد *2 ، شهاب رمضانپور3