کلیدواژه‌ها = کرم قلب
دایروفیلاریوزیس، روشهای تشخیصی و اپیدمیولوژی این بیماری در ایران

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 99-99

10.22075/jvlr.2018.3165

- محمد رمضانی*1 ، حسن نایب زاده 2 ، فاطمه جالوسیان 3 ، شهرام جمشیدی4 ، کارین گوهردهی1