کلیدواژه‌ها = مایکوپلاسما
بررسی آلودگی مایکوپلاسماهای خونی در مرغ های بومی شهرستان سمنان

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 87-87

10.22075/jvlr.2018.3122

- حسین اخلاقی1، علیرضا مشتاقی1*، نوید گلباغی1، مریم رسولی2