کلیدواژه‌ها = بیفیدوباکتریوم بیفیدوم
ارزیابی تأثیر عصاره آنغوزه بر افزایش رشد باکتر یهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 84-84

10.22075/jvlr.2018.3117

- امیر سیاحی*1، عباس حسینی زاده قاسمی1، مسعود عمادی1، مصطفی کربنده1


تاثیر افزودن اینولین و الیگوفروکتوز در بستنی پروبیوتیک با استفاده از باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 85-85

10.22075/jvlr.2018.3119

- سیده زهرا بوترابی 1،*، محمد حسین مرحمتی زاده 2