کلیدواژه‌ها = لزیون و کشتارگاه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کشتارگاهی وقوع و طبقه بندی الگوهای مختلف آسیب شناسی ضایعات ریوی شتر یک کوهانه (Camelus deromedarius) ، قم، ایران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-80

- مهری، م.1، نصیرایی، ا.ح.1، برومند، م.1، جمشیدی، ک.2*.


2. مطالعه آسیب شناسی وقوع و میزان شیوع نسبی الگوهای هیستوپاتولوژی ضایعات کبدی شتریک کوهانه (Camelus deromedarius) ، سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 138-138

- محمد مهدی روستایی1 و کیوان جمشیدی2*