نویسنده = علی قربانی رنجبری
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی کلستریدیوم پرفرینجنز از برخی طیور گوشتی استان فارس و مطالعه مقاومت داروئی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 39-46

علی قربانی رنجبری؛ اسماریان؛ قربانی رنجبری