نویسنده = شهین صیدی1* ، فاطمه امیری1، صدیقه نبیان 1
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش کنه های سخت در شهرستان گیلا نغرب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 249-249

شهین صیدی1* ، فاطمه امیری1، صدیقه نبیان 1