نویسنده = �������� ���������� ������������������4��
بررسی اثرات آسیب شناسی رابدو وبروس عامل ویرمی بهاره کپور (SVCV) در ماهیان حوض(Carassius auratus ) پرورشی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 245-245

سونا خاکپور1*، محدث قاسمی2، ساره توکل3؛ سمیه حقیقی کارسیدانی4