نویسنده = سونا خاکپور1*، محدث قاسمی2، ساره توکل3
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات آسیب شناسی رابدو وبروس عامل ویرمی بهاره کپور (SVCV) در ماهیان حوض(Carassius auratus ) پرورشی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 245-245

سونا خاکپور1*، محدث قاسمی2، ساره توکل3؛ سمیه حقیقی کارسیدانی4