نویسنده = �������� ��������������1�� ������ ����������2*�� ���������� ����������������3�� ������ ������������ ������4��
بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 244-244

هیمن محمدپور1، خضر سمیعی2*، منصور ابراهیمی3، علی مشاوری نیا4