نویسنده = هیمن محمدپور1، خضر سمیعی2*، منصور ابراهیمی3، علی مشاوری نیا4
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میاز ناشی از سفالوپینا تیتیلاتور در شترهای کشتار شده در کشتارگاه مشهد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 244-244

هیمن محمدپور1، خضر سمیعی2*، منصور ابراهیمی3، علی مشاوری نیا4