نویسنده = فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم
بررسی آلودگی های انگلی در 3 گونه از ماهی های خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 242-242

فخراحمد فاطمه*، مصطفایی طیبه السادات، نظربیگی مریم